សូមអគុណអ្នកចំពោះការជាវទំនិញពីqunnit .ប្រសិនជាផលិតផលខាងយើងខ្ញុំមានបញ្ហាគុណភាពណាមួយ សូមខលមកខាងយើងខ្ញុំឫទំនាក់ទំនងទៅផ្នែកខាងសេវាកម្មអតិថិជន ខាងយើងខ្ញុំនិងខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយអោយបានល្អបំផុត។.
1.ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនជាមានបញ្ហាលើបច្ចេកទេសឬគុណភាព ខាងយើងខ្ញុំនិងផ្លាស់ប្ដូរថ្មីជូនដោយគ្មានល័ក្ខខណ្ឌ ។.
2.ក្នុងអំឡុវពេលដឹកជញ្ជូនប្រសិនមានការបែកបាក់ ខាងយើងខ្ញុំនិងដោះស្រាយជូនអ្នកអោយបានល្អបំផុត។.
3.ខាងយើងខ្ញុំព្រមប្តូរទំនិញអោយលោកអ្នក​ លុះត្រាតែទំនិញនោះមិនទាន់ហែកកញ្ចប់ឬសំបក។.

មានច្រើនទៀត..

1.ប្រសិនជាផលិតផលមានបញ្ហាឬបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងអំឡុងពេល7ថ្ងៃដោយមិនមានអ្នកធ្វើខូចឬធ្លាក់​ ទាល់តែទំនិញនោះមិនទាន់ហែកកញ្ចប់ឬសំបក បើសិនជាមានបញ្ហានេះសូមផ្ញើសារនិងទំនាក់ទំនងមកខាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន ខាងយើងខ្ញុំនិងប្ដូរថ្មីជូនដោយគ្មានល័ក្ខខណ្ឌ ។.
2.ប្រសិនជាករណីមានអ្នកធ្វើធ្លាក់ផលិតផលបែក ចំពោះថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនខាងអ្នកប្រើប្រាស់ជាទទួលខុសត្រូវ។.
3.ប្រសិនជាមិនទាន់បានបើកប្រអប់ទំនិញហើយចង់ត្រឡប់ទំនិញមកខាងយើងវិញ នោះចំពោះថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនខាងអ្នកទិញជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ។.
4.ប្រសិនជាបើកប្រអប់ទំនិញរួចចង់បង្វិលទំនិញមកវិញ ហើយផលិតផលមិនមានបញ្ហាគុណភាព នោះខាងអ្នកទិញជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ដោយគិតថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូន 15%។.
5.ចុងក្រោយត្រូវបកស្រាយស្របតាមគោលការណ៍របស់ផលិតផលទាំងអស់.